پایداری حداکثری سیستم

پایداری (Availability) حداکثری سیستم
با توجه به اینکه مرکز تماس به عنوان  زیر ساخت اساسی شرکت ها مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، یکی از ارکان اساسی در ایجاد چنین ساختاری پایداری حداکثری آن است. ساختار و طراحی این سیستم با استفاده از سرور های پشتیبان آنلاین به نحوی است که با بروز اشکال احتمالی در سخت افزار و یا نرم افزار، سرور پشتیبان وارد مدار شده وعملکرد کل سامانه بدون خطا ادامه می یابد و با رفع عیب و بازگشت سرور معیوب سرویس دهی مجددا به آن منتقل می گردد. این قابلیت به همراه سازوکار تهیه پشتیبان خود کار و منظم از داده ها و اطلاعات سیستم احتمال از دست رفتن داده ها و عدم سرویس دهی سیستم را به حداقل ممکن می رساند.ضریب اطمینان سیستم

دیدگاهتان را بنویسید