امکان نظارت و مدیریت با استفاده از قابلیتهای بخش بندی

 امکان نظارت و مدیریت با استفاده از قابلیتهای بخش بندی

امکان کنترل و مدیریت سطوح دسترسی برای شناسایی و ارایه خدمات متناسب به هرکاربر از قبیل تعریف کاربر مدیر، سرپرست، اپراتور و تعیین اجازه دسترسی به خطوط و مدت مجاز مکالمه، تعیین صف هایی که اپراتور ها مجاز به استفاده از آن می باشند.

  •  مدیریت کاربران بصورت یکپارچه
  •  شناسایی و حفاظت کاربران بر اساس نام کاربری و کلمه عبور
  •  گروه بندی کاربران
  •  تخصیص حقوق دسترسی برای هر گروه ( اعمال محدودیت در شماره گیری از طریق پانل اپراتور)
  •  تعیین طول مدت مکالمه برای هر گروه
  •  تعیین دسترسی به خطوط شهری و راه دور
  •  تعیین برنامه هایی که هر گروه می تواند استفاده کند (دسترسی به صف انتظار، تقاضای کنفرانس )
  •  تعیین نوع گروه مانند : فقط دریافت کننده تماس، کاربر مدیر، کاربر ناظر (برایمانیتورینگ عملکرد سیستم )
  •  جلوگیری و ضبط تلاش برای دسترسی به منابع غیر مجاز (مانند سعی در ورود منجر به خطا شده)
  •  سهولت استفاده

دیدگاهتان را بنویسید