پشتیبانی

3 Comments

  1. ۱-اسامی فیدرهای امورها اشتباه میباشد
    ۲-تعدادی از پستهای هوایی و زمینی در لیست فیدرها قرار دارند
    ۳-برنامه تبلت برای شروع بازدیدها اماده نیست که عملاا امکان استفاده از برنامه میسر نمی باشد
    ۴-جهت ساختن برنامه بازدید از ابتدای امر پیام خطا میدهد
    ۵-امتیاز بندی فیدرها بصورت واقعی نیست

پاسخ دهید