نرم افزار برنامه بازدید و تعمیرات توزیع برق (PM)

 سامانه جامع بازديد، نگهداری و تعمیرات پيشگيرانه (مهنانت)

اين پروژه در راستای پياده سازی طرح جامع بهره برداری و دیسپاچينگ شرکتهای توزيع نيروی برق به منظور مدیریت و برنامه ریزی بازديد، نگهداری و تعمیرات پيشگيرانه شبکه پياده سازی گردیده است.
این سامانه با امکانات و قابلیتهای بسیار کاربردی بر اساس آخرين فن آوریهای توليد نرم افزار مبتنی بر وب روی پلتفرم MVC4.5 توسعه يافته است. پايگاه داده MS-SQL Server 2012 و متدولوژی پياده سازي آن SCRUM می باشد. با توجه به اینکه نرم افزار مذکور بر اساس نیاز روز به صورت کاملا کاربردی برای شرکتها توزیع برق تهیه شده است و با نرم افزارهای ثبت خاموشی و GIS نیز هماهنگ می گردد.
فهرست امکانات وقابلیتهای سامانه نرم افزاری مهنا نت به قرار زیر است:

  •  تعریف ساختار و درخت شبکه از روی پایگاه داده بهره برداری
  • تعریف عناصر شبکه با توجه به نياز و ساختار شبکه
  • تعریف خطوط چند مداره
  • تعریف مسیرها
  • پیاده سازی در محیط وب و سازگار مرورگرهای مختلف Tablet,PC
  • تقویم کاری پیمانکاران
  • نمایش دیاگرام تک خطی ساختار شبکه بصورت گرافیکی
  • ایجاد چک لیست بازدید به ازای عناصر با امکان تعیین اولویت مجاز هر مرحله
  • امکان تعریف چک لیست خطوط پستهای هوایی، زمینی و فشار ضعیف و فشار متوسط امکان تعریف چک لیست های خاص مثل ترموویژن و خط گرم
  • طراحی فرم بازدید، تعمیرات و نظارت
  • ایجاد برنامه بازدید بر اساس گروههای خاموشی، مقدار بارگذاری، درصد بارگذاری، تاریخ آخرین بازدید و موارد انتخابی (امور، پست، فیدر و …)
  • امکان اعمال وزن به منظور تعیین اولویت بازدید به هریک از گروهای بند قبل
  • اجرای برنامه بازدید و ورود اطلاعات با الصاق فرم های بازدید به عناصر مورد بازدید روی Tablet,PC با امکان استفاده از GPS داخلی دستگاه
  • ثبت موردی بازديد تجهيزات شبکه مرتبط یا غیر مرتبط با خاموشی
  • نمایش میزان پیشرفت کار روی نقشه GIS
  • نمایش میزان پیشرفت کار روی دیاگرام تک خطی
  • گزارش از عملکرد اکیپها و پیشرفت و تاخیر کار
  • تولید برنامه تعمیرات بر اساس اولویت
  • برنامه ریزی سرویس
  • برنامه ریزی رولیاژ
  • امکان اعمال امتیاز به پستها خطوط به منظور اعمال اولویت به عناصر مورد نظر
  • نگهداری سوابق بازدید و تعمییرات هر عنصر
  • امکان تعریف برنامه بارگیری شبکه (فشار متوسط و فشار ضعیف)
  • امکان تعیین عناصر نزدیک بازدید کننده بر اساس موقعیت GPS
  • بهینه سازی ترتیب بازدید و زمانبندی فعالیتها بر اساس مسیر بندی و الویتهای بازدید
  • در نظر گرفتن زمان رفت و آمد اکیپها و ضرایب سختی کار

2 Responses to نرم افزار برنامه بازدید و تعمیرات توزیع برق (PM)

دیدگاهتان را بنویسید